Over de docente:

Lien Siwalette is een erkende Thaise massage docente, die is aangesloten bij de T.M.C.school in Chiang Mai.

Als kind van Molukse ouders, en opgevoed in een gesloten gemeenschap in  Westerbork, is lien met pitjit ( massage ) opgegroeid. Zo  werd ze al op jonge leeftijd spelenderwijs  bekendgemaakt met de natuurelementen lucht en vuur. Termen als  masoek angin, vrij vertaald : het binnenkomen van de wind en panas dalam , dat te veel warmte in je lichaam betekent, werd vaak toegepast in het dagelijks leven.  Net zoals bij de Thaise massage zijn de 4 elementen: vuur, wind, lucht en aarde niet meer weg te denken in haar  massagebehandelingen.

Waarom Thaise massage?

Wat mij boeit in deze massagevorm is de massagetechniek. Door het gelijkmatige ritme van de massage ontstaat een cadans die meditatief werkt, zowel voor de gemasseerde als voor de masseur. Het houdt mij, als 60 plusser, nog steeds flexibel in mijn lichaam.

2003: Diploma Thaise massage Niveau 1, 2 , 3 en Thaise voetreflexmassage. Gevolgd aan de T.M.C.school, Chiang Mai.

2006: Basisdiploma Thaise massage, Oliemassage en aromatherapie. Beide gevolgd aan de Wat Pho traditional massage school Bangkok.

2009: Diploma GCT trainer ( 300 uren ) Gouvernment Certified Thai Massage professional and teacher training international curriculum.

2010: Thai massage Holland opleiding en cursussen / full time masseur.

 Voetreflex therapeut en Reiki Master.

2014: Oprichtster van Stichting Educatie Massage ( STEM ) Het doel van STEM is het gratis opleiden van mensen zonder vast werk en vast inkomen, jongeren met een lage opleiding, visueel gehandicapten, zowel nationaal als internationaal, tot professionele masseurs. Dit willen wij doen in samenwerking met lokale organisaties.

2017: Kennis van de traditionele Molukse massages en kruidenbaden.

2018: Organisator van de Ambon Yoga - en Wellnessvakantie.

2019:  Djaga katong punya orang orang tua./ Zorg voor onze ouderen.
Ruesi Dadton, zoals deze vorm van Yoga heet, komt uit Thailand.
Eenvoudige oefeningen worden gegeven in de vorm van: ademhalingstechnieken, (heilzame ) strekkingen die je ook op een gewone stoel of staand kan beoefenen, en  zelfmassage. Locatie: Assen.

2019: In augustus heeft Lien de 5 weekse docenten vervolgopleiding afgerond in Chiang Mai,  Thailand.  de  GCT trainer 600 uren ( part 1 )

2020: Oprichtster training Molukse pitjit en Wellness.

2021: Urut Isiwa: deze massagevorm is door Lien bedacht. Geïnspireerd door de Molukse massage  erfenis.

In augustus  2021 hoopt ze weer terug te keren naar de T.M.C. school, Chiang Mai, voor een 8  weekse vervolgopleiding teachers training. Zo hoopt ze alle niveaus af te ronden . De GCT 600 uren training.

About the teacher:

Lien Siwalette is a recognized Thai massage teacher,  affiliated with the T.M.C.school in Chiang Mai. As a child of Moluccan parents, and raised in a closed community in Westerbork, in the Netherlands, lien grew up with pitjit (massage). She brought up with the natural elements, such as  air and fire at a young age. Terms such as masuk angin, freely translated: the entry of the wind and panas dalam, which means too much heat in your body, were often used in daily life. Just like with the Thai massage, the 4 elements: fire, wind, air and earth can no longer be ignored in her massage treatments.

 

Why Thai massage?

What fascinates me in this massage form is the massage technique. The even rhythm of the massage creates a cadence that has a meditative effect, for both the massaged person and the masseur. As a senior citizen, it still keeps me flexible in my body.

 

2003: Diploma in Thai massage Level 1, 2, 3 and Thai foot reflexology massage. Attended the T.M.C.school, Chiang Mai.

2006: Basic diploma in Thai massage, Oil massage and aromatherapy. Both attenden at the Wat Pho traditional massage school Bangkok.

2009: Diploma GCT trainer (300 hours) Government Certified Thai Massage professional and teacher training international curriculum.

2010: Thai massage Holland training and courses / full time masseur. Foot reflexology therapist and Reiki Master.

2014: Founder of Stichting Educatie Massage (STEM) The goal of STEM is to train people without a permanent job and income, young people with a low education, visually handicapped, both nationally and internationally, to become professional masseurs. We want to do this in collaboration with local organizations.

2017: Knowledge of the traditional Moluccan massages and herbal baths.

2018: Organizer of the Ambon Yoga and Wellness holiday.

2019: Djaga katong punya orang orang tua. / Take care of our elders. Ruesi Dadton, as this form of Yoga is called, comes from Thailand. Simple exercises are given in the form of: breathing techniques, (beneficial) stretches that you can also practice on a regular chair or standing, and self-massage. Location: Assen.

2019: In August, Lien completed the 5-week teacher training course in Chiang Mai, Thailand. the GCT trainer 600 hours (part 1)

2020: Founder training Moluccan pitjit and Wellness.

2021: Urut Isiwa: this massage form was invented by Lien. Inspired by the Moluccan massage legacy.

In August 2021 she hopes to return to the T.M.C. school, Chiang Mai, for an 8 week postgraduate teacher training. She hopes to complete all levels in this way. The gct 600 hours of training.