Blog nr. 6

6 juni-2021

The Sen Sib energy flow, therapeutische Thaise massage.

Therapeutische Thaise massage is al duizenden jaren de oude kunst van Thaise mensen. Ze volgen de ervaring van de wijze oude meesters op basis van de ideeën van Sen Sib - de levensenergiestroom. De overtuiging is dat wanneer een of meer van de Sen Sib wordt geblokkeerd, de persoon ziek wordt. Om de ziekte te corrigeren, moet het kanaal worden gedeblokkeerd door druk uit te oefenen op bepaalde punten.

We kunnen slechts enkele technieken en enkele drukpunten anatomisch met elkaar in verband brengen. Maar het resultaat van deze oude technieken is in de moderne tijd bewezen dat ze effectief zijn.

Om de kunst van therapeutische Thaise massage beter te leren, moeten studenten de technieken die uit de oudheid zijn doorgegeven, nauwlettend volgen. Een beetje vertrouwen zal helpen. Soms zijn we misschien niet in staat om de vraag te beantwoorden, zoals: waarom drukken  we op een punt om het andere deel van het lichaam te helpen? De eenvoudige verklaring zou kunnen zijn: wanneer de Sen Sib wordt geblokkeerd, moeten we de energielijn deblokkeren.

Maak je sterk om alle technieken volledig te leren, alle twijfels opzij te zetten en de oude leer te volgen. Observeer vanuit je eigen praktijk over de periode van jaren om te beslissen of ze echt effectief zijn of niet. De meeste TMC-docenten gebruiken deze technieken al jaren. Onze leraar en de monnikken helpen al meer dan 30 jaar mensen met wat ze onderwijzen, en met gunstige resultaten.

Bron: werkbook Therapeutic Thai massage level 3, TMC school, Thailand.

Zodra de Covid virus in Thailand een beetje  is geklaard ( nu code geel ) vervolg ik mijn allerlaatste GCT training, vervolgopleiding Thaise massage docent 600 uren bij de T.M.C. school in Chiang Mai. Van 23 augustus tot en met 14 oktober. Van daaruit komen er volgend jaar 2 nieuwe opleidingen die ik o.a. in Nederland zal geven:

. De uitgebreide Thaise massage niveau 1, 2 en 3.  

. De Intensive professional Thaise massage programma van 150 uren is nog onder voorbehoud. Inclusief de Tok Sen training,  de Thaise massage op tafel, Thai Step-on massage training , masseren MET de voeten en nog veel meer.

 

Stay tuned!

May you learn well and be able to help those who come to you with compassion.

May this great knowledge we learned from the monk and his blessing be with you.

 

 

Blog nr. 6

6th of June 2021

The ideas of the Sen Sib energy flow, therapeutic Thai massage.

Therapeuic Thai massage is the ancient art of Thai People for thousands of years. They follow the experience of the wises-old masters based on the ideas of Sen Sib – the life energy flow. The belief is that when one or more of the Sen Sib is blocked, the person becomes ill. To corrct the illness is to onblock the channel by applying pressure at particular pressure points.

We are able to relate only  a few of the techniques and some pressure points from an anatomical point of view. But the result of these ancient techniques has been proven to be  effective in modern times.

To better learn the art of therapeutic Thai massage, students need to closely follow the techniques passed on from the ancient time. A little bit of faith will help. Sometimes we may not be able to easily answer the question such as: Why are we pressing tot his point to help the other part of the body?” The simple explanation could be: whenever the SenSib is blocked , we need to clear the channel.

Help yourself to fully learn all the techniques, casting all doubts aside and follow the ancient teaching. Observe from your own practice over the period of years to decide whether they really are effective or not. Most of the TMC teachers have been using these techniques for years. Our teacher and the monk teacher have been helping people with what they teach over 30 years with benefiting reslults. 

 

Source workbook: Therapeutic Thai Massage level 3 TMC school, Chiang Mai

As soon as the Covid virus in Thailand has cleared up a bit (now code yellow) I will continue my very last GCT training, further training Thai massage teacher 600 hours at the T.M.C. school in Chiang Mai. Start the 23th of august until the 14th of october.  

I will introduce 2 new courses:

. The extensive Thai Massage level 1,2 and 3.

. The Intensive Thai Massage program 150 hours.  Including the Tok Sen training, The

  Thai table massage training 5 days, and the Thai STEP - ON training.

 

Stay tuned!

May you learn well and be able to help those who come to you with compassion.

May this great knowledge we learned from the monk and his blessing be with you.