Thai Massage Revival Project                                         

Bangkok 15 -08-2021

Bron: T.M.C. school, Chiang Mai, Thailand

De  bezorgdheid bij het Thaise volk over de veiligheid bij de Thaise massage is een belangrijk punt, aangezien mensen met onvoldoende kennis onjuiste Thaise massagetechnieken gebruiken. Dit kan de ontvanger ernstige schade berokkenen.

 

Ook de reputatie en het imago van Thaise massage begon te dalen na de oorlog in Vietnam in de jaren zestig, toen de naam werd ontsierd als een seksimago.

 

In 1985 steunde de Thaise regering een speciale taskforce genaamd "The Thai Massage Revival Project" (TMRP), bestaande uit twaalf hulporganisaties die verschillende gebieden vertegenwoordigen, namelijk alternatieve geneeskunde, volksgezondheid, Thaise massageverenigingen, Thaise traditionele geneeskundeorganisaties, gezondheidsbureaus, medische stichtingen en tempels die bekend staan ​​om hun therapeutische massage.

 

Het project werd gerealiseerd op 15 november 1985

 

Er werd een leerplan opgesteld van de oorspronkelijke  Thaise Massage dat de tien belangrijkste levensenergielijnen (Sen Sib) bestrijkt. Het curriculum bestaat uit fascinerende Thaise massagetechnieken die het beste van beide stijlen van het Koninklijke Thai massage en het volkse  Thaise Massage combineren. Thaise Massage voor het algemene volk bevat technieken die als onbeleefd kunnen worden beschouwd wanneer ze worden gebruikt bij mensen met een hoge status, en sommige rekoefeningen kunnen enigszins onveilig zijn voor de ontvanger. Desalniettemin is de gunstige kant van deze stijl dat bestaat uit Thaise massagetechnieken die gemakkelijker zijn voor de leerling.

 

Na verschillende bijeenkomsten werd het curriculum opgesteld en getest in gemeenschappen en gemeenschapsziekenhuizen voor therapeutische doeleinden. Het werd vervolgens geëvalueerd en tot in de perfectie herzien en landelijk als trainingsmodel in gebruik genomen. Veel mensen in gemeenschappen door het hele land zijn opgeleid om kennis toe te passen en veilige massage uit te voeren in hun gezin of als beroep. De resultaten tonen aan dat de landelijke praktijk in ziekenhuizen en gezondheidscentra in het hele land tot tevredenheid bij het publiek heeft geleid en dat het algemeen wordt aanvaard door openbare zorgverleners.

 

De TMC-school wordt beheerd met een sterke vastberadenheid door de directrices Jan Chaithavuthi en Kanchanoo Muangsiri om te streven naar een hoge standaard van Thais massageonderwijs. Het doel is om de oude kunst van het lesgeven te behouden en de integriteit van Thaise massage te bevorderen.

 

Ik ben bevoorrecht om mijn allerlaatste vervolgopleiding nog te kunnen  volgen bij deze school.

 

In het voorjaar 2022  zal Thai Massage Holland de volledige Thaise massage opleiding van 150 uren geven, n.l. de I5: Intensive Professional Thai Massage 150 Hour Program.

Meer informatie hierover komt z.s.m.

 

 

Lien Siwalette,  GCT trainer

 

 

 

Thai Massage Revival Project                                                                Bangkok 15-08-2021

Source T.M.C. school, Chiang Mai, Thailand

The general concern among the Thai people about the safety of Thai massage is an important point, as people with insufficient knowledge use incorrect Thai massage techniques. This can cause serious harm to the recipient.

 

The reputation and image of Thai massage also began to decline after the Vietnam War in the 1960s, when the name was marred as a sex image.

 

In 1985, the Thai government supported a special task force called "The Thai Massage Revival Project" (TMRP), consisting of twelve aid organizations representing different fields, namely alternative medicine, public health, Thai massage societies, Thai traditional medicine organizations, health agencies, medical foundations and temples that are known for their therapeutic massage.

 

 

The project was realized on November 15, 1985

 

A curriculum was established of the original Thai Massage covering the ten major life energy lines (Sen Sib). The curriculum consists of fascinating Thai massage techniques that combine the best of both styles of Royal Thai Massage and Folk Thai Massage. Thai Massage for the general public includes techniques that may be considered rude when used on high-status people, and some stretching exercises may be slightly unsafe for the recipient. Nevertheless, the favorable side of this style is that it consists of Thai massage techniques that are easier for the learner.

 

 

After several meetings, the curriculum was prepared and tested in communities and community hospitals for therapeutic purposes. It was then evaluated and revised to perfection and adopted nationwide as a training model. Many people in communities across the country have been trained to apply knowledge and perform safe massage in their families or professions. The results show that the nationwide practice in hospitals and health centers across the country has led to public satisfaction and is widely accepted by public health care providers.

 

 

The TMC School is managed with a strong determination by Headmistresses Jan Chaithavuthi and Kanchanoo Muangsiri to strive for a high standard of Thai massage education. The goal is to preserve the ancient art of teaching and promote the integrity of Thai massage.

 

I am privileged to be able to follow my very last further education at this school.

 

 

In the spring of 2022 Thai Massage Holland will give the full Thai massage training of 150 hours, viz. the I5: Intensive professional Thai massage 150 hour program.

More information about this will come asap.

 

Lien Siwalette, GCT trainer

 

 

 

                                               Thai Massage Revival Project