Basiscursus niveau 1

Duur                          30 uren verdeeld in 5 dagen               
Tijden                        09.00 - 16.00
Lokatie                      Rolderstraat 9, Assen

 

Cursusboek met foto's en uitleg
Examens (theorie en praktijk)
Inclusief diploma T.M.C. school.

 

De studenten leren onder toezicht van de docent volgens het systematische leerproces van de TMC-school, Chiang Mai, Thailand

De studenten leren in 5 leerdagen een volledige lichaamsmassagesessie met 160 massageposities.

 

De cursus is bedoeld om basiskennis bij te brengen van SEN SIB (de 10 belangrijkste energiekanalen volgens de traditionele Thaise geneeskunde), 158 massageposities en tegeneffecten bij Thaise massage.

 

De diploma's worden enkel uitgereikt bij het slagen voor het theoretische en praktische examen. Volledige aanwezigheid tijdens de cursus is vereist.

 

Lichamelijke eisen: medium tot hoog
Je hoeft geen massage ervaring te hebben om deel te nemen aan
de cursus.

Studiebelasting: 4 -6 uren per week.

Duur 30 uur verdeeld over 5 dagen

Tijden 09.00 - 16.00

Locatie Rolderstraat 9, Assen

 

Dag 1

Yogi-oefening, hand-knie-oefening, meditatie.

Introductie: Hand- en zithouding bij Thaise Massage.

Les 1: Demonstratie/oefening hoofdmassage

Les 2: Nekmassage demonstratie / praktijk

Les 3: Demonstratie/oefening schoudermassage

Oefen les 1-3

Les 4: Gezichtsmassage demonstratie & oefenen / oefenen

Lunch en rust

Les 5: Rugmassage op zijligging demonstratie/oefening.

Pauze voor thee

Herbekijk les 1,2,3 / steekproeven om techniekles 1,2,3 te verbeteren.

 

Dag 2

Lezing over algemene kennis van Thaise massage.

Hand-knie oefening, meditatie.

Les 6: Demonstratie van rugmassage met het gezicht naar beneden.

Lunch en rust

Oefenen les 6: Rugmassage met het gezicht naar beneden.

Les 7: Demonstratie/oefening van armmassage.
Vervolg Les 7: Armmassage / oefenen.

Neem les 6 en les 7 nog eens door.

Drukcontrole met leraar voor effectieve massage.

 

Dag 3

Yogi-oefening, hand-knie-oefening, meditatie.

Les 8: Buikmassage demonstratie / praktijk.

Les 9: Beenmassage demonstratie/oefening.

Lunch en rust

Vervolg Les 9: Beenmassage demonstratie/oefening.

Pauze voor thee

Review Les 9 beenmassage / spotcheck en drukcheck.

 

Dag 4

Yogi-oefening, hand-knie-oefening, meditatie.

Les 10: Body stretching demonstratie/oefening.

Les 11: Conclusie demonstratie/oefening.

Lunch en rust

Demonstratie van lichaamsmassage.

Pauze voor thee

Oefen volgens de behoefte van de studenten om alle lessen te dekken.

 

Dag 5

Yogi-oefening, hand-knie-oefening, meditatie.

Meerkeuzetoets.

Studenten voeren Thaise lichaamsmassage uit.

Massages hoofd (les 1), nek (les 2), schouder (les 3), gezicht

(Les 4) en achterkant liggen (Les 5) en wisselen.

Massages (les 6) 5 technieken en switch.

Massagetechniek 6 met de achterkant naar beneden (les 6) en wisselen.

Masseert arm (les 7), buik (les 8) en 1 been (les 9) en wissel.

Massages body stretching (les 10) en sluiten (les 11) en switch.

 

De praktijktest maakt deel uit van een permanente evaluatie door de leraar tijdens de praktische training van elke les. Tijdens de training worden correcties aangebracht om de student te helpen totdat hij in staat is elke positie adequaat uit te voeren.

 

Voltooiing van de cursus niveau I.

Diploma uitreiking.

 

 

 

 

English translation:

Duration:  30 hours divided into 5 days
Time:         09.00 - 16.00
Location:  Rolderstraat 9, Assen, the Netherlands.

Course book with photos and explanation
Exams (theory and practice)
Including diploma T.M.C. school.

 

The students learn under the supervision of the teacher according to the systematic learning process of the TMC school, Chiang Mai, Thailand.
The students learn a full body massage session with 160 massage positions, in 5 days of learning.

 

The course is to provide basic knowledge of SEN SIB (the 10 main energy ducts according to traditional Thai medicine), 158 massage positions and counter effects with Thai massage.

 

The diplomas are only awarded upon passing the theoretical and practical exam. Full attendance during the course is required.

 

Physical Requirements: Medium to High You do not need to have massage experience to participate in the course. Study load: 4 -6 hours per week.

 

Study load: 4 -6 hours per week.

 

 

 

 

Day 1
Yogi Exercise, Hand-Knee exercise, meditation.
Introduction: Hand and sitting position in Thai Massage.
Lesson 1: Head massage demonstration / practice
Lesson 2: Neck massage demonstration / practice
Lesson 3: Shoulder massage demonstration / practice
Practice lesson 1-3
Lesson 4: Face massage demonstration & practice / practice
Lunch and rest
Lesson 5: Back massage on side lying position demonstration / practice.
Break for tea
Review Lesson 1,2,3 / spot check to improve technique lesson 1,2,3.

Day 2
Lecture on General Knowledge of Thai Massage.
Hand-Knee exercise, meditation.
Lesson 6: Back massage face down position demonstration.
Lunch and rest
Practice Lesson 6: Back massage face down position. 
Lesson 7: Arm massage demonstration / practice.
Break for tea
Continue Lesson 7: Arm massage / practice.
Review Lesson 6 and Lesson 7.
Pressure check with teacher for effective massage.

Day 3
Yogi Exercise, Hand-Knee exercise, meditation.
Lesson 8: Abdominal massage demonstration / practice.
Lesson 9: Leg massage demonstration /practice.
Lunch and rest
Continue Lesson 9: Leg massage demonstration / practice.
Break for tea
Review Lesson 9 leg massage / spot check and pressure check.

Day 4
Yogi Exercise, Hand-Knee exercise, meditation.
Lesson 10: Body stretching demonstration/ practice.
Lesson 11: Conclusion demonstration /practice.
Lunch and rest
Demonstration of whole Body Massage.
Break for tea
Practice according to students’ need to cover any lessons.

Day 5
Yogi Exercise, Hand-Knee exercise, meditation.
Multiple choice test.
Students perform whole body Thai massage.
Massages head (Lesson 1), neck (Lesson 2), shoulder (Lesson 3), face   
(Lesson 4) and back side lying (Lesson 5) and switch.
Massages (Lesson 6) 5 techniques and switch.
Massage technique 6 back facedown (Lesson 6) and switch.
Massages arm (Lesson 7), abdomen (Lesson 8), and 1 leg (Lesson 9) and switch.
Massages body stretching (Lesson 10) and closing (Lesson 11) and switch.

 

Practical test is a part of an on-going evaluation by the teacher during practical training of each lesson. Correction are made along the training to assist student until able to perform each position adequately.                                                      

Completion of Level I course.